Skip to main content
0

Algemene voorwaarden

SlankKey, gevestigd in Tilburg, aan de Gombertstraat 49, 5012 CN.
SlankKey is geregistreerd bij de kamer van koophandel in Tilburg, onder het kvk nummer 55286305. Ons Btw nummer is NL127531804B01

Artikel 1 – Algemeen

 • Alle voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen van of met SlankKey.
 • Van deze voorwaarden kan alleen worden afgeweken mits daarvoor schriftelijk toestemming gegeven is, waartoe alleen de directie van SlankKey bevoegd is.
Artikel 2 – Aanbiedingen
 • Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van spel- en typefouten.
Artikel 3 – Totstandkoming van de overeenkomst
 • Alle overeenkomsten, tussen SlankKey en u, komen tot stand nadat deze schriftelijk zijn bevestigd door SlankKey.
Artikel 4 – Prijzen
 • Alle vermelde prijzen zijn inclusief btw en exclusief verzend- en administratiekosten.
Artikel 5 – Levertijd
 • Levering geschiedt binnen 30 dagen.
 • Bij een levertijd van meer dan 10 dagen nemen wij sowieso contact met u op over de te verwachte levertijd. Indien de levertijd langer is dan 30 dagen kunt u  afzien van de bestelling.
Artikel 6 – Aansprakelijkheid
 • SlankKey is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat SlankKey is uitgegaan van, door of namens u verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 • Indien SlankKey aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van SlankKey beperkt tot maximaal de factuurwaarde (inclusief btw) van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 • De aansprakelijkheid van SlankKey is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 • SlankKey heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, eventuele schade van u ongedaan te maken. Hiertoe wordt tevens gerekend het recht van SlankKey maatregelen te treffen die eventuele schade kan voorkomen c.q. kan beperken.
 • SlankKey is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
Artikel 7 – Risico-overgang
 • Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op u over op het moment waarop de artikelen in uw bezit zijn.
Artikel 8 – Gebreken, klachttermijnen en garanties.

 • Tenzij bij verkoop uitdrukkelijk anders is bepaald wordt met betrekking tot de kwaliteit, kwantiteit, kleur, gewicht, maat soort en emballage, conform de normale handelsgebruiken geleverd en mitsdien als overeengekomen beschouwd.
 • U dient de gekochte c.q. te leveren artikelen bij aflevering � of zo spoedig mogelijk daarna � te (laten) onderzoeken.
 • Hierbij dient u na te gaan of het geleverde correspondeert met hetgeen is besteld, o.a. te weten;
  • of de juiste artikelen zijn geleverd;
  • of de afgeleverde artikelen wat betreft kwantiteit overeenstemmen met het overeengekomene;
  • of de afgeleverde artikelen voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of (indien deze ontbreken) aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik.
 • Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient u deze binnen 7 werkdagen na aflevering schriftelijk te melden aan SlankKey.
 • Niet-zichtbare gebreken dient u binnen 2 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 7 werkdagen na aflevering schriftelijk te melden aan SlankKey.
 • De in de handel gebruikelijke of gericht onvermijdbare afwijkingen in de kwaliteit, kwantiteit, kleur, gewicht, maat, soort of emballage kunnen nimmer gereclameerd worden.
 • U verliest alle rechten en bevoegdheden u ten dienste stonden op grond van gebrekkigheid indien u niet binnen de hierboven vermelde termijnen heeft gereclameerd en indien u op juiste wijze en binnen de daarvoor bestemde periode heeft gereclameerd doch SlankKey niet de gelegenheid heeft geboden de gebreken te herstellen.
 • Met inachtneming van het hetgeen elders in deze voorwaarden en condities is bepaald, staat SlankKey in zowel voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde goederen als voor de kwaliteit van het daarvoor door haar geleverde en gebruikte materiaal en/of geleverde diensten, doch uitsluitend in dier voege dat alle gebreken aan de geleverde goederen, waarvan u bewijst dat zij binnen de overeengekomen termijn zijn ontstaan, uitsluitend of overwegend als direct gevolg van de ontworpen constructie, gebrekkige afwerking of gebruik van slecht materiaal, door SlankKey kosteloos zullen worden hersteld. Bij stilzwijgen van de overeenkomst daaromtrent zullen door SlankKey geleverde goederen, of diensten, waaraan gebreken kleven, kosteloos hersteld, vervangen c.q. opnieuw verricht worden wanneer het gebrek zich heeft voorgedaan binnen de garantieperiode na aflevering van het goed, voltooien van de verrichte diensten, of, wanneer goederen door SlankKey in bedrijf dienen te worden gesteld, na bedrijfsvaardige opstelling daarvan.
 • De garantieverplichting van SlankKey vervalt indien u zelf wijziging aan het geleverde verricht of door derden laat verrichten, of indien het geleverde voor andere dan normale bedrijfsdoeleinden wordt aangewend of anders dan door SlankKey op, naar haar oordeel, onoordeelkundige wijze is behandeld of onderhouden, of indien SlankKey tijdig te kennen heeft gegeven zich niet te kunnen verenigen met een door u voorgeschreven keuze van materiaal en/of werkwijze, of indien door anderen dan SlankKey of diens personeel werkzaamheden zijn verricht, of indien de gebreken het gevolg zijn van ondeugdelijkheid van materialen of onderdelen die door u ter beschikking zijn gesteld.
 • Indien SlankKey ter voldoening aan haar garantieverplichting nieuwe onderdelen of diensten levert, zullen op deze onderdelen of diensten alle bepalingen van deze voorwaarden en condities van toepassing zijn.
 • Verder dan tot gratis levering van het nieuwe materiaal ter vervanging van het defecte, gaat deze garantie jegens u niet. Eventuele wettelijke heffingen op het gratis te verschaffen onderdeel, zoals bijvoorbeeld invoerrechten en omzetbelasting, dienen steeds door u te worden betaald. Arbeidsloon en eventuele reis- en verblijfkosten met betrekking tot reparatie zijn te allen tijde voor rekening van U.
 • Niet-nakoming van hetgeen omtrent de betaling is overeengekomen en voorts iedere niet-nakoming door u van een van zijn verplichtingen ontheft SlankKey van haar verplichtingen, bedoelt in dit artikel, alsmede van alle andere verplichtingen. Voldoening aan haar garantieverplichting door SlankKey geldt als enige en algehele schadevergoeding. U bent tot een andere vordering dan tot schadevergoeding, welke ook, waaronder een vordering tot ontbinding der overeenkomst, niet gerechtigd.
 • Mocht uw bestelling niet op voorraad zijn dan wordt contact met U gezocht. Het kan zijn dat een artikel voor kortere of langere tijd niet leverbaar is; u kunt ervoor kiezen om te wachten, indien mogelijk, tot uw artikel weer leverbaar is of voor terugstorting van uw betaling indien u reeds betaald heeft. Wij zorgen er dan voor dat u binnen 10 dagen het betaalde bedrag weer retour krijgt.
Artikel 9 – Betaling
 • Bestellingen worden uitsluitend in behandeling genomen op het moment dat de betaling is voldaan, tenzij anders overeengekomen.
 • Indien niet anders is overeengekomen, moet betaling plaats vinden op de rekening van SlankKey.
Artikel 10 – Retourzendingen
 • Mocht het bestelde artikel niet aan uw wensen voldoen dan kunt u het binnen 7 werkdagen naar SlankKey terug sturen in de originele en onbeschadigde verpakking. U hoeft dan alleen de portokosten te betalen. Wij zorgen er dan voor dat u binnen 10 dagen het betaalde bedrag (exclusief verzendkosten) weer retour krijgt.
 • Stuur nooit ongefrankeerde zendingen.
 • Bij het terugsturen van een defect artikel wordt het artikel gecontroleerd. Bij niet-constatering van gebreken stuurt SlankKey het artikel retour op uw kosten.
 • Stuur nooit iets retour zonder eerst, per mail, contact op te nemen met SlankKey.
 • Indien een retourzending niet deugdelijk verpakt is zijn de daar door ontstane extra kosten voor U.
Artikel 11 – Vertrouwelijke informatie
 • Partijen zijn, behoudens wettelijke verplichtingen tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding van de ander partij ontvangen informatie en de door verwerking daarvan verkregen resultaten van vertrouwelijke aard. Partijen zullen hiertoe alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen.
 • Alle gegevens van u worden alleen intern gebruikt en niet aan anderen ter beschikking gesteld.
Artikel 12 – Adviezen en informatie
 • Als SlankKey een advies of informatie verstrekt dan is deze slechts van algemene aard en vrijblijvend. U dient te allen tijde voorafgaand aan het volgen van het dieet uw arts of specialist raadplegen.
Artikel 13 – Wijziging van de voorwaarden

 • SlankKey is bevoegt wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen.
Artikel 14 – Transport

 • Op verzending zijn de algemene voorwaarden van de verzender van toepassing.
Artikel 15 – Toepasselijke recht en geschillen
 • Op elke overeenkomst tussen SlankKey en u is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 • Alle geschillen met SlankKey zullen uitsluitend worden berecht door de daartoe bevoegde Nederlandse Rechter.